Reëls

 

Wie mag inskryf

 • Die Pendoring Reklametoekennings is oop vir alle areas van handelsnaamkommunikasie – met inbegrip van, maar nie beperk nie tot Reklame, Skakelwerk, Ontwerp, Argitektuur en Binne-ontwerp, Ontwerp, Lewende/Regstreekse Gebeurtenisse/Geleenthede & Aktiverings, Borgskappe, Digitale Media, Sosiale Media, Musiekvideo’s – en enige area waar daar wisselwerking is tussen ’n handelsnaam en verbruikers.
 • Enigiemand wat betrokke is by die skep, publikasie of produksie van die werk mag ’n inskrywing indien (die handelsnaam, agentskap of produksiemaatskappy kan ook regstreeks inskryf).
 • Indien veelvoudige maatskappye aan ’n projek gewerk het, moet hulle vooruit ooreenstem wie die inskrywing sal indien asook hoe die erkennings voltooi gaan word. As ’n inskrywing van meer as een maatskappy ontvang word, sal slegs die eerste inskrywing aanvaar word. Geen terugbetalings sal vir duplikaat-inskrywings gedoen word nie.
 • Alle studentewerk wat by ’n geregistreerde opvoedkundige instelling in Suid-Afrika geskep en ingedien word, mag ingeskryf word. Waar moontlik, moet studentewerk deur die Skool/Kollege/Universiteit ingedien word, pleks van regstreeks deur die betrokke student.
 • Alle besonderhede en name moet korrek aangedui word, aangesien dit op die sertifikate en in nuusvrystellings gebruik word.

 

Toelaatbare datums

 • Alle inskrywings moes tussen 1 Augustus 2016 en 31 Julie 2017 vir die eerste keer kommersieel aan ’n noemenswaardige gehoor in Suid-Afrika gepubliseer, bekendgestel of uitgesaai gewees het.
 • In gevalle waar veldtogte óór die bogenoemde tydperk gestrek het, m.a.w. as twee (2) dele daarvan byvoorbeeld vóór 1 Augustus 2016 gepubliseer/uitgesaai is, en drie (3) dele daarna, sal die hele veldtog steeds in aanmerking geneem word. In gevalle waar twee (2) dele egter vóór 31 Julie 2017 gepubliseer/uitgesaai is en die res vir die tydperk ná 31 Julie 2017 beplan word, mag dit nie ingeskryf word nie.
 • Studentewerk wat gedurende 2016 en tot en met 31 Julie 2017 geskep is, mag ingeskryf word.
 • Hoegenaamd geen werk wat nie gepubliseer, bekendgestel of uitgesaai is, sal ontvang word nie. Die onus rus op die agentskap om seker te maak dat alle inskrywings aan die reëls en vereistes voldoen.

 

Beoordeling en Toekennings

 • Werk moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees.  Werk wat nie 70% in enige van hierdie tale is nie, sal outomaties gediskwalifiseer word
 • Die Prestige- en Umpetha-toekenning kan nie deur enige openbare diens- en liefdadigheidsinskrywings of selfpromosionele werk gewen word nie.
 • Agentskappe se interne/selfpromosionele werk sal nie ’n hoër toekenning kry as ’n Silwer Pendoring nie. LET WEL: Dit het net betrekking op ’n agentskap se selfpromosionele werk. ’n Handelsnaam mag sy eie interne werk inskryf en dit word NIE as selfpromosionele werk beskou nie (byvoorbeeld ’n motormaatskappy mag sy eie bemarkingsprogram inskryf). VOORBEELD: ’n Ontwerp-agentskap wat sy eie logo ontwerp, word as self-promosie beskou.
 • Die beoordeling van die Pendoring Reklametoekennings vind op ’n tyd en plek plaas wat deur die organiseerders bepaal word. Die beoordelaarspaneel bestaan uit ’n groep bedryfspesialiste.
 • Geen korrespondensie hoegenaamd sal oor die beoordelingsproses of die beoordelaars se beslissings gevoer word nie.
 • Pendoring mag die agentskap, handelsnaam, of enigiemand wat betrokke is by die inskrywing, tydens die inskrywingsproses of gedurende die beoordeling kontak, sou enige vrae met betrekking tot die inskrywing geopper word.
 • Pendoring sal voor die beoordeling poog om inskrywings na meer geskikte kategorieë te skuif. Dit bly egter die verantwoordelikheid van die deelnemer om sy/haar inskrywing in die korrekte kategorie in te dien en Pendoring sal nie verantwoordelik gehou word vir inskrywings wat verkeerd ingedien is nie. Deelnemers sal in kennis gestel word van enige voorgestelde veranderings aan hul inskrywings. Geen werk sal tydens beoordeling na ander kategorieë geskuif word nie.
 • Vernufsertifikate en goue vernuftoekennings kan in die Vernufkategorieë toegeken word. Die prysgeld vir ’n goue vernuftoekenning is R3 000.

 

Inskrywings – erkennings

 • Maak asb. seker dat al jou erkennings op die inskrywing 100% korrek is.
 • Hierdie erkennings word op die bekroningsaand gebruik presies soos jy dit ingeskryf het.

 

Kansellasie van inskrywings en Terugbetalings 

 • Alle versoeke om ’n inskrywing te onttrek, moet skriftelik gedoen word.
 • Versoeke wat vóór die sperdatum vir inskrywings gerig is, mag met ’n ander inskrywing vervang word.
 • Inskrywings wat ná die sperdatum vir inskrywings gekanselleer is, mag nie vervang word nie.
 • Geen Terugbetalings vir Inskrywings nie: Onder geen omstandighede sal terugbetalings of enige gelde of koste met betrekking tot Inskrywings of ’n inskrywing vir die Toekennings aan die deelnemers gedoen word nie. Die gelde wat vir inskrywings betaal word, word gebruik om die administrasiekoste, prosessering en die beoordeling van die Inskrywings en Toekennings te dek.
 • Inskrywings wat deur Pendoring gediskwalifiseer word, sal nie terugbetaal word nie. Dit sluit in duplikaat-inskrywings en inskrywings wat nie die gespesifiseerde reëls volg nie.

 

Goedkeuring en Toestemming

 • Alle inskrywings moet deur die betrokke kliënt vir wie dit vervaardig is, goedgekeur word en alle nodige toestemming moet verkry word.
 • In die besonder, die kliënt vir wie die werk geskep is, moet toestem dat die relevante werk vir die Toekennings ingeskryf word en dat dit volgens al die bepalings en voorwaardes van die inskrywing gebruik word.
 • ’n Inskrywing mag nie ingedien word as die werk onderhewig is aan enige ooreenkomste met derde partye en/of ander lisensies, en die nodige instemming nie verkry is nie.

 

Algemeen

 • Alle werk in al die kategorieë, met uitsondering van Oorspronklik Afrikaans kan in enige van die nie-Engelse Suid-Afrikaanse tale wees.
 • Alle inskrywings mag net een keer in die volgende kategorieë ingeskryf word – Koerant, Tydskrif en Plakkaat. Met ander woorde, dieselfde uitvoering nie in verskillende kategorieë ingeskryf word nie.
 • Alle inskrywings wat in die kategorie Kommunikasie-ontwerp ingeskryf word, mag nie in die Vernufkategorie spesifiek vir Ontwerp ingeskryf word nie.
 • Tensy anders vermeld vir ’n spesifieke kategorie, mag net enkelstukke ingeskryf word. ’n Nuwe inskrywing moet vir elke stuk voltooi word. Byvoorbeeld, drie (3) afsonderlike plakkate mag nie as een (1) inskrywing vir dieselfde veldtog ingeskryf word nie.
 • Die finale sluitingsdatum vir inskrywings is 11 Augustus 2017. Geen inskrywings na 11 Augustus sal aanvaar word nie.
 • Elke deelnemer aanvaar volle verantwoordelikheid vir sy/haar inskrywings en vrywaar Pendoring en die organiseerders vir enige aanspreeklikheid teenoor ’n derde party.
 • Die voltooiing van die inskryfvorm sal beskou word as die onvoorwaardelike aanvaarding van die reëls en regulasies van die Pendoring Reklametoekennings. Nienakoming sal outomaties lei tot die diskwalifisering van ’n inskrywing.
 • Geen werk wat in 2017 vir Pendoring geskep is, mag ingeskryf word nie.